Místní akční plány vzdělávání

MAP Šlapanice

MAP Šlapanice
MAS Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Šlapanice (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404). Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Šlapanice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit…

MAP Bučovice

MAP Bučovice
MAP Slavkovské bojiště je zpracovatelem Místního akčního plánu pro vzdělávání ve správním obvodu ORP Bučovice (číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0./0.0/15_005/0000402). Cílem projektu je vytvořit podmínky a rozvíjet aktivní spolupráci místních aktérů při plánování dalšího rozvoje vzdělávání na území ORP Bučovice. Prostřednictvím budování partnerství, znalostních kapacit, společného akčního plánování a dalších aktivit dojde k…

Dotazník investičních záměrů

Dotazník investičních záměrů
Vážené ředitelky, vážení ředitelé, děkujeme, že jste se zapojili do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Na konci roku 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uskutečnilo šetření potřeb na mateřských a základních školách za účelem efektivního nasměrování intervencí z Prioritní osy 3 OP VVV (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání). Z dotazníkového…

Nabídka vzdělávacích aktivit pro školní rok 2016/2017

Nabídka vzdělávacích aktivit pro školní rok 2016/2017
V projektech Místní akční plán SO ORP Šlapanice (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000404) a Místní akční plán SO ORP Bučovice (reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402) se uskutečnily 44 vzdělávací akce pro odbornou i laickou veřejnost. Témata jednotlivých akcí se přizpůsobovala požadavkům z území. Účastníci akcí se shodli, že navzdory nepřeberné vzdělávací nabídce pro pedagogy je přínosné pořádat vzdělávací akce také proto, aby se účastníci vzájemně poznali a prostě lidsky si popovídali o…

SWOT analýza MAP Šlapanice

SWOT analýza MAP Šlapanice
SWOT analýza má odrážet aktuální stav vzdělávání v území a sloužit jako podklad pro zvážení možností rozvoje. Byla stanovena na základě dotazníkového šetření MŠMT mezi MŠ a ZŠ a připomínkovaná Řidícím výborem MAP Šlapanice dne 9.6.2016. Pracovní verze je k dispozici k připomíkování pro všechny další aktéry vzdělávání v území, především pro zájmové…

SWOT analýza MAP Bučovice

SWOT analýza MAP Bučovice
SWOT analýza má odrážet aktuální stav vzdělávání v území a sloužit jako podklad pro zvážení možností rozvoje. Byla stanovena na základě dotazníkového šetření MŠMT mezi MŠ a ZŠ a připomínkovaná Řidícím výborem MAP Šlapanice dne 9.6.2016. Pracovní verze je k dispozici k připomíkování pro všechny další aktéry vzdělávání v území, především pro zájmové…

Strategický investiční rámec MAP Šlapanice

Strategický investiční rámec MAP Šlapanice
Zde naleznete strategický rámec Místního akčního plánu SO ORP Šlapanice sestavený na základě informací poskytnutých od škol a neziskových organizací v období od května do listopadu 2016. Shrnuje rámec cílů a priorit vzdělávání na Šlapanicku v období 2016-2023. Tento dokument je "živý" a podléhá změnám v pololetních intervalech podle toho, jak se budou cíle vzdělávání naplňovat a z nové situace případně vyplynou nové cíle. Strategický rámec investic, tedy…

Strategický rámec MAP Bučovice

Strategický rámec MAP Bučovice
Strategický rámec MAP popisuje cíle a priority pro vzdělávání v ORP Bučovice do roku 2023. V rámci tvorby tohoto dokumentu byli osloveni všichni vzdělavatelé a volnočasové organizace mládeže, všichni dostali možnost zapojit se do tvorby strategického dokumentu a tvořit vizi společné budoucnosti. Strategický rámec odráží potřeby tak, jak je definovali vzdělavatelé v území Bučovicka. Jde o "živý" dokument, který je žádoucí obnovovat a upravovat podle toho, jak se podmínky vzdělávání (materiální i…

FAQ

FAQ
Často kladené dotazy Co je Místní akční plán?   Místní akční plán je strategický dokument, jehož pomocí chce několik ministerstev (MŠMT, MMR, MPSV) určit, jaké jsou do roku 2023 priority ve vzdělávání. Plán, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, by měl vycházet z úrovně škol. Měl by odrážet situaci tak, jak ji učitelé každodenně žijí, spíš než abstraktní koncepci o tom, jak by vzdělávání asi mohlo…