Příprava strategie 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovského bojiště

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovského bojiště
Analytická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště Strategická část SCLLD MAS Slavkovské bojiště Implementační část SCLLD MAS Slavkovské bojiště Finanční plán a harmonogram Indikátorový plán  SCHÉMA SCLLD

Příprava SCLLD v území 2013-2014

Příprava SCLLD v území 2013-2014
MAS Slavkovské bojiště pracuje na SCLLD podle zásad komunitního plánování: při sběru problémů zájmového území a při přípravě návrhů bylo v roce 2013 provedeno dotazníkové šetření mezi místními podnikateli, občany a zástupci neziskových zájmových organizací (NNO) - výsledky viz. přiložené tabulky. Šetření se zúčastnilo 429 respondentů ze 40 obcí MAS. Nejvíce odpovídalo v Telnici (64) a Křenovicích (52). V tomtéž roce proběhlo po celém…

Výzvy přes MAS

Výzvy přes MAS
Integrovaný regionální operační program (IROP)  - celková alokace pro MAS Slavkovské bojiště cca 80 mil. Kč. Výzva č. 1: Výstavba a modernizace přestupních terminálů  Výzva č. 2: Sociální bydlení Výzva č. 3: Rozvoj sociálních služeb Výzva č. 4: Sociální podnikání Výzva č. 5: Rozvoj infrastruktury komunitních center Výzva č. 6: Infrastruktura pro předškolní vzdělávání Výzva č. 7: Infrastruktura základních škol Výzva č. 8: Revitalizace…

Animace školských zařízení v OP VVV

Animace školských zařízení v OP VVV
Realizován s podporou z Integrovaného regionálního operačního programu Realizace: 1. 5. 2016 – 31. 12. 2023   MAS Slavkovské bojiště bude provádět animace školských zařízení především formou metodické pomoci a konzultační činnosti mateřským a základním školám. Pomoc bude určena školám, které chtějí žádat o finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného…